Zahradní slavnost s partnery

Ocenění významných partnerů za spolupráci s Masarykovou univerzitou při příležitosti 100. výročí založení univerzity

Masarykova univerzita dlouhodobě naplňuje všechny role, které se od moderní univerzity očekávají – zajišťuje vzdělávání, realizuje vědu a výzkum a čím dál víc se také zaměřuje na společenskou odpovědnost, tzv. třetí roli univerzit. Vždy se snažíme naše poslání naplňovat tak, aby šlo o činnost vysoce kvalitní a konkurenceschopnou i v mezinárodním srovnání, přesto své roli univerzita nemůže dostát pouze sama o sobě. Podněty a spolupráce zvenčí jsou nezbytným a zdravým hnacím motorem jak pro další bádání a posouvání poznání, tak pro uvědomění si významu a možností univerzity jako důležitého ekonomicko-inovačního hybatele regionálního, národního i mezinárodního významu.

Masarykova univerzita si je vědoma důležitosti spolupráce svých fakult a pracovišť s jinými univerzitami a akademickými pracovišti, podniky, veřejným sektorem i dalšími subjekty, těchto spoluprací si nesmírně vážíme a ceníme. Při příležitosti oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity proto s radostí přistupujeme k ocenění partnerů, kteří významně přispěli či stále přispívají k činnosti našich fakult, nefakultních pracovišť či univerzity jako celku. Jelikož není možné na jedné akci ocenit všechny důležité spolupráce najednou, věříme, že spřátelené a spolupracující univerzity přijmou poděkování a uznání při jiné příležitosti.

Pamětní medaili Masarykovy univerzity obdrží 99 partnerů, kteří byli nominování fakultami a dalšími univerzitními pracovišti za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a/nebo společenské relevance.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem Masarykově univerzitě spolupráce přinášejí, pečují o ně a jejich výstupy zhodnocují a zviditelňují. A děkujeme především spolupracujícím partnerům, bez nichž by Masarykova univerzita nebyla tím, čím je – zdravou, dravou a uznávanou institucí, která je připravena vykročit do dalšího století svého fungování

Právnická fakulta

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Spolupráce v oblasti vědecké i pedagogické vyúsťují v zapojení do špičkových mezinárodních projektů, vzájemná výměna poznatků a vědění o právu napomáhá zvyšování úrovně PrF.


Vzdělávací nadace Jana Husa

Významný strategický partner PrF, podporuje vzdělávací činnost studentů Cenou Ius et Societas, která je příkladem přesahu spolupráce napříč univerzitním prostředím.

Lékařská fakulta

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Výrobce a dodavatel laboratorního zařízení, dlouholetý sponzor Studentské vědecké konference.


Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice, bez jejíž vstřícnosti a kooperace by nemohla probíhat výuka.


Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice, bez jejíž vstřícnosti a kooperace by nemohla probíhat výuka.


InfoTel, spol. s r.o.

Ocenění za sponzoring a spolupráci v oblasti telekomunikací.


Masarykův onkologický ústav

Zdravotnické zařízení, bez jehož vstřícnosti a kooperace by nemohla probíhat výuka.


ROCHE s.r.o.

Dlouholetý sponzor Studentské vědecké konference.


TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.

Ocenění za spolupráci v oblasti elektronové a optické mikroskopie, možnost využívání nejnovějších technologií a realizaci společných publikačních výstupů.


VF, a.s.

Dlouhodobá spolupráce v oblasti radiačního dohledu, spolupráce na výuce oborů Všeobecné lékařství a Radiologický asistent.

Přírodovědecká fakulta

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Jeden z nejvýznamnějších dlouhodobých partnerů Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky PřF – společné grantové projekty, odborné publikace, vedení doktorských studentů i zapojení do výuky.


Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ocenění za dlouhodobou spolupráci při výuce, vědecké výchově studentů – vedení závěrečných prací, členství v komisích aj. a při vědecko-výzkumné práci – společné grantové projekty, publikace.


Contipro a.s.

Přední světový výrobce kyseliny hyaluronové, realizuje studentské diplomové práce a stáže, podílí se na výuce a nyní i na přípravě studijního programu Biotechnologie.


Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Dlouholetá spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti – projektová a publikační činnost, speciální analytické práce aj. a v rámci doktorského studijního programu – školitelé a konzultanti, členství v radách a komisích.


Hvězdárna a planetárium Brno

Mnohaletá spolupráce s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky PřF a dalšími pracovišti fakulty v oblasti vzdělávací i popularizační.


Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Ocenění za dlouhodobou spolupráci zejména v oblastech obyčejných diferenciálních rovnic, algebraické topologie a diferenciální geometrie, členství v radách a komisích, společné významné granty a doktorské studium.


ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

Dlouhodobá spolupráce, jejímž nejvýraznějším výstupem bylo otevření univerzitní laboratoře pro výuku a výzkum polovodičových technologií se společným financováním.


Správa úložišť radioaktivních odpadů

Ocenění za dlouhodobou spolupráci s Ústavem geologických věd PřF.


Testlab Geo-Services (divize Innogy Gas Storage, s.r.o.)

Dlouhodobá spolupráce s Ústavem geologických věd PřF v oblasti intenzifikace provozu podzemních zásobníků plynu, geochemické analýzy ložiskových struktur aj.


Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Dlouhodobá spolupráce vědecká – společné granty a následné publikace – i spolupráce pedagogická – vypracování závěrečných prací, školitelství i podíl na řádné výuce.


Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Ocenění za rozvoj nadstandardní spolupráce s PřF ve výzkumu a vzdělávání zoologie a ekologie především za vedení prof. Jana Zimy.


Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Intenzivní dlouhodobá spolupráce PřF ve výzkumu i vzdělávání – specializované předměty, vedení závěrečných prací, mimořádně úspěšní doktorandi ve výzkumu v mezinárodním kontextu.

Filozofická fakulta

Archaia Brno z.ú.

Úzká dlouhodobá provazba na MU v oblasti archeologie a památkové péče, spolupráce při vzdělávání a vedení kvalifikačních prací, pozitivní příklad činnosti s neziskovou sférou.


Archiv města Brna

Archiv dlouhodobě poskytuje univerzitě vzorný badatelský servis, z jeho materiálu vzešly tisíce kvalifikačních prací, podílí se na výuce, praxích i vědeckých projektech.


IBM Client Innovation Centre

Velice dobrá a cenná spolupráce v rámci výběrových předmětů ROMIIB102, 103 a 104 zaměřených na firemní praxi ve francouzštině a jiných jazycích.


Knihovna Jiřího Mahena v Brně

nominace spolu s Pedagogickou fakultou

Klíčová spolupráce Kabinetu informačních studií a knihovnictví díky vzniku a podpoře jedinečného experimentálního výukového pracoviště – Knihovny Na Křižovatce.


Moravská galerie v Brně

Významný partner MU na uměnovědném poli, důležitá role sbírek i lidského faktoru při výuce, v rámci výzkumných projektů nebo při realizovaných výstavách.


Moravská zemská knihovna

nominace spolu s Ústavem výpočetní techniky

Osvědčený spolupracovník a partner při pořádání konferencí, koordinaci badatelských aktivit, nákupů literatury i při kontaktech se zahraničními institucemi.


Moravské zemské muzeum

nominace spolu s Pedagogickou fakultou

Dlouhodobá spolupráce s historickými obory FF – realizace výzkumných a aplikačních projektů, konzultace, praxe, popularizační přednášky či vydávání publikací.


Moravský zemský archiv v Brně

Archiv dlouhodobě poskytuje univerzitě vzorný badatelský servis, z jeho materiálu vzešly tisíce kvalifikačních prací, podílí se na výuce, praxích i vědeckých projektech.


Národní ústav lidové kultury

Od 60. let 20. století spolupracuje s obory etnologie a historie na bázi organizační, vědecko-výzkumné, publikační i pedagogické.


Orange Tree, s.r.o.

Společnost z vlastní iniciativy poskytuje studentům a vyučujícím FF vzdělávací semináře a praxe pro studenty anglického jazyka.


Sdružení moravských pracovišť AV ČR

Dlouhodobá spolupráce v bádání i doktorském studiu s pracovišti AV ČR se sídlem v Brně, zejména Ústav pro jazyk český, Ústav pro literaturu, Ústav dějin umění, Historický ústav, Archeologický ústav, Psychologický ústav či Etnologický ústav.


Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Více než 30 let trvající spolupráce s historickými obory FF – terénní lekce, muzejní praxe, studentské terénní výzkumy, společná realizace projektů či ediční počiny.

Pedagogická fakulta

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

Spolupráce Katedry sociální pedagogiky s PdF v mezinárodních projektech k otázkám univerzitního školství na Ukrajině, např. procesy inkluze, dezinformace v médiích aj.


Galerie Ars Josefa Chloupka

Dlouhodobá spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy PdF na výstavních projektech studentů, absolventů a pedagogů MU a sbírkotvorné činnosti dary špičkových uměleckých děl.


Jednota českých matematiků a fyziků

nominace spolu s Fakultou informatiky

Ocenění za spolufinancování seminářů Katedry matematiky PdF, spolupráci při organizaci odborných konferencí a pořádání soutěží, např. Matematické olympiády.


Liga proti rakovině Praha z.s.

Spolupráce s Katedrou tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF formou finanční podpory ke zkvalitnění výuky výchovy ke zdraví a onkologické prevenci.


Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Dlouhodobá spolupráce s katedrami PdF při zajišťování výuky environmentalistiky, realizace praxí, exkurzí, spolupráce na koncepčních materiálech a projektech.


Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Spolupráce v oblasti praxe studentů, výuky předmětů, odborných konzultací či přípravy pedagogů volného času na PdF.


Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Provozovatel VIDA! science centra dlouhodobě spolupracuje při tvorbě vzdělávacích programů v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání a popularizaci vědy a výzkumu.


Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti (Pedagogicko-psychologická poradna Brno)

Dlouhodobá spolupráce s Katedrou psychologie PdF v rámci akreditovaného programu celoživotního vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů.


Technické muzeum v Brně

Spolupráce Katedry technické a informační výchovy PdF – popularizační akce, workshopy a další činnosti s cílem podpořit zájem o historii technických objevů a vynálezů.

Ekonomicko-správní fakulta

Česká národní banka

Dlouholetý partner fakulty, pracovníci banky se podílí na výuce, organizují studentské soutěže o nejlepší seminární práce a umožňují např. využívat archiv ČNB.


České dráhy, a.s.

Ocenění za dlouholetou spolupráci na řešení projektů s aplikačním dopadem do praxe.


KPMG Česká republika, s.r.o.

nominace spolu s Kariérním centrem

Dlouholetý významný partner ESF, který významně obohacuje výuku studentů o poznatky z praxe a poskytuje fakultě materiální a informační zázemí.


Statutární město Brno / Magistrát města Brna

nominace spolu s Fakultou sociálních studií

Aktivní spolupráce při výuce a při řešení různých projektů, např. nastavení přístupu k podpoře odborných praxí a stáží studentů ESF u budoucích zaměstnavatelů.

Fakulta informatiky

InvaSys a.s.

Strategický průmyslový partner FI s intenzivním zapojením do aktivit FI včetně podpory studentů doktorského studijního programu.


Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Strategický průmyslový partner FI s intenzivním zapojením do aktivit FI včetně podpory studentů doktorského studijního programu.


LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o.

Strategický průmyslový partner FI s intenzivním zapojením do aktivit FI včetně podpory studentů doktorského studijního programu.


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Spolupráce s ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost a ochranu utajovaných informací při řešení otázek kyberbezpečnosti a při přípravě bezpečnostního cvičení Cyber Czech.


Red Hat Czech s.r.o.

Strategický průmyslový partner FI s intenzivním zapojením do aktivit FI včetně podpory studentů doktorského studijního programu.


Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Dlouhodobý partner FI v oblasti vědy, výzkumu i vzdělávání, zastoupen i ve vědecké radě FI


Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Dlouhodobý partner FI v oblasti vědy, výzkumu i vzdělávání


Y Soft Corporation, a.s.

Strategický průmyslový partner FI s intenzivním zapojením do aktivit FI včetně podpory studentů doktorského studijního programu.

Fakulta sociálních studií

Key promotion, s.r.o.

Dlouhodobá spolupráce na organizaci mezinárodního filmového festivalu s ekologickou tematikou Ekofilm.


Konrad-Adenauer-Stiftung (Nadace Konrada Adenauera)

Dlouhodobá spolupráce na prezentaci a popularizaci výzkumu.


Nadace Partnerství

Dlouhodobá spolupráce na organizaci mezinárodního filmového festivalu s ekologickou tematikou Ekofilm.


prof. dr hab. Marek Kucia

Ocenění za dlouhodobou spolupráci na organizaci mezinárodní letní školy doktorských studií EUSOC a podíl na vzdělávacím a vědecko-výzkumném rozvoji FSS.


ŠKODA AUTO a.s.

Dlouhodobá spolupráce v rámci aplikovaném výzkumu.

Fakulta sportovních studií

Boty J HANÁK R, s.r.o.

Spolupráce v rámci testování vlivu obuvi na chůzi těhotných žen, obézních, vrcholových sportovců a nejaktuálněji batolat, podpora konference FSpS Sport a kvalita života.


Code Creator, s.r.o.

Ocenění za spolupráci při vytvoření více než 70 elektronických skript pro studenty FSpS, zavedení elektronické knihovny či podporu konference Sport a kvalita života.


REHEX - EDU, v.o.s.

Ocenění za spolupráci a financování některých výzkumných projektů v oblasti fyzioterapie, významný spoluorganizátor a donátor konference Sport a kvalita života.

CEITEC

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

Spolupráce na vývoji diagnostických kitů pro včasnou detekci kolorektálního karcinomu a predikce odpovědi na cílenou léčbu metastatického kolorektálního karcinomu.


Photon Systems Instruments, spol. s r.o.

Dlouhodobá spolupráce v oblasti vývoje nových technologií pro kultivaci rostlin a analýzu molekulárních mechanizmů vývoje a stresové odpovědi rostlin.


Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. / FEI Czech Republic s.r.o.

Ocenění za systematickou podporu výzkumu např. s Laboratoří kryo-elektronové mikroskopie a tomografie a možnost přístupu k unikátním technologiím a expertízám.


Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Ocenění za vědeckou spolupráci v oblasti biologie telomer, stability genomu a křížení těchto témat s biologií pylu; spolupráce bude dále významně podporována.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

nominace spolu s Ústavem výpočetní techniky

Ocenění za významné kroky vedoucí ke strategickému partnerství a spolupráci ve vědecké oblasti, rozvoji dobré praxe managementu výzkumných institucí včetně pozitivního působení na vědní politiku v ČR.

Ústav výpočetní techniky

Ing. Jan Gruntorád, CSc.

Ředitel sdružení CESNET a vůdčí osobnost akademického internetu, osobní zásluhy o intenzivní výzkumnou spolupráci mezi CESNET, ÚVT a FI v oblasti počítačových sítí, výkonných výpočetních systémů a práce s multimédii.

Centrum jazykového vzdělávání

Nick Byrne

Bývalý ředitel jazykového centra London School of Economics, výrazná postava propagující myšlenky demokracie a plurilingvismu, propojuje CJV s univerzitami v první světové desítce.

Centrum pro transfer technologií

Artios Pharma Ltd.

nominace spolu s Přírodovědeckou fakultou

Ocenění za významnou unikátní spolupráci s britskou biotechnologickou společností, která plně financuje nadějný výzkum MU v oblasti vývoje nových způsobů léčby rakoviny.


BEZNOSKA, s.r.o.

nominace spolu s Lékařskou fakultou

Ocenění za spolupráci na projektu Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti pro děti, který představuje významné uplatnění výsledku výzkumu a vývoje v praxi.


Flowmon Networks a.s.

nominace spolu s Ústavem výpočetní techniky

Spin-off MU s původním názvem Invea-Tech s MU dlouhodobě spolupracuje na vědecko-výzkumných projektech v oblasti ICT, vzdělávání i propagaci spolupráce s aplikační sférou.


HARBER IP s.r.o.

Ocenění za spolupráci v oblasti zajišťování ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví MU, profesionalita a vysoká odbornost zajistily MU již mnoho kvalitně ochráněných patentů.


Mgr. Petr Chládek, CEO, Jihomoravské inovační centrum

Dlouholetá úzká spolupráce v oblasti transferu technologií a podpory začínajících podnikatelů, JIC tvoří nedílnou součást inovačního ekosystému Jihomoravského kraje.

Kariérní centrum

InQool, a.s.

Ocenění za významný podíl na vývoji oficiálního kariérního portálu MU JobCheckIN, který nadále upravují a přináší inovativní myšlenky v tomto směru.


Kiwi.com s.r.o.

Dlouholetý hlavní partner KC, pravidelný účastník akcí MU, pozitivně rozšiřuje povědomí o kariérních otázkách MU, jeden z hlavních partnerů Veletrhu JobChallenge.


Komerční banka, a.s.

nominace spolu s Oddělením vnějších vztahů a marketingu RMU

Dlouholetý hlavní partner KC, pravidelný účastník akcí MU, pozitivně rozšiřuje povědomí o kariérních otázkách MU, jeden z hlavních partnerů Veletrhu JobChallenge.

Mendelovo muzeum

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

Ocenění za dlouhodobou spolupráci s MM, spravuje meteorologickou stanici MM s on-line přístupem k naměřeným datům a pečuje o záznamy meteorologických měření prováděných samotným G. J. Mendelem.


doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.

Uznávaný vědec a popularizátor vědy v oblasti výzkumu samotářských včel a čmeláků řadu let pečuje o Mendelův včelín v zahradě Augustiniánského opatství, spolupracuje na programech o včelách a včelařství a je přínosem G. J. Mendela v oblasti včelaření.


SEMO a.s.

Největší šlechtitelský podnik v ČR je neúnavným propagátorem genetiky v zemědělství a práce G. J. Mendela a je finančním, vědeckým i morálním podporovatelem MM.

Rektorát MU

Brněnský deník

Dlouhodobá spolupráce při prezentaci výsledků činnosti MU v oblasti vědy i vzdělávání; spolupráce při plnění tzv. třetí role univerzit.


Česká televize, Televizní studio Brno

Dlouhodobá spolupráce při prezentaci výsledků činnosti MU v oblasti vědy i vzdělávání; spolupráce při plnění tzv. třetí role univerzit.


Český rozhlas Brno

Dlouhodobá spolupráce při prezentaci výsledků činnosti MU v oblasti vědy i vzdělávání; spolupráce při plnění tzv. třetí role univerzit.


Heineken Česká republika – Pivovar Starobrno

nominace Oddělení vnějších vztahů a marketingu

Dlouhodobá spolupráce a podpora akcí a činnosti MU.


Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj spolupracuje s MU již od obnovení krajské samosprávy v roce 2000. Ke společným projektům patří např. Jihomoravské inovační centrum nebo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, spolupráce však reaguje i na aktuální potřeby v oblastech školství, zdravotnictví a inovací v regionu.


Oční klinika NeoVize Brno

nominace Oddělení vnějších vztahů a marketingu

Dlouhodobá spolupráce a podpora akcí a činnosti MU.


Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Spolupráce MU spočívající mj. ve vzájemné podpoře a úctě k odkazu G. J. Mendela i sdílení hodnot alokací významných akademických obřadů a akcí do prostor Opatství.


Raiffeisenbank, a.s.

nominace Oddělení vnějších vztahů a marketingu

Dlouhodobá spolupráce a podpora akcí a činnosti MU.

Správa kolejí a menz

Vinařský fond

Dlouhodobý partner SKM a MU, zajišťuje podporu projektu Univerzitní víno, podílí se na vzdělávacích akcích souvisejících s propojením a sounáležitostí akademické obce, jižní Moravy a moravských vinařů.

Teiresiás

BMI sdružení, z.s.

Dlouhodobá spolupráce na organizačním a obsahovém zajištění INSPO – nejvýznamnější tuzemské konference o ICT pro uživatele s těžkým zdravotním postižením.


Deloitte

Dlouhodobá finanční podpora vzdělávací akce Agora, která je zaměřena na informační a komunikační technologie pro zvýšení digitální gramotnosti zrakově postižených.


Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond ze sbírky Světluška dlouhodobě podporuje řadu vývojových i vzdělávacích aktivit určených zejména pro studenty se zrakovým postižením.


Seznam.cz, a.s.

Ocenění za dlouhodobou spolupráci na vývoji a provozování služby Haptické mapy, která umožňuje nevidomým uživatelům přístup k podrobným hmatovým mapám.


Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA

Dlouholeté partnerství při vývoji technologických řešení aplikací pro uživatele se zrakovým postižením.

Univerzitní centrum Telč

Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.

Ojedinělý projekt propojující francouzskou a českou kulturu patří k nejprestižnějším a komerčně nejúspěšnějším vzdělávacím projektům s pravidelným konáním v UCT.


Město Telč

Klíčová partnerská instituce, bez jejíž aktivní podpory a spolupráce v řadě oblastí (kultura, vzdělávání, cestovní ruch aj.) by byla existence UCT nepředstavitelná.


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči

Ocenění za nejaktivnější místní spolupráci – odborné i pedagogické zajištění kurzů U3V, pravidelná organizaci přednášek a výstav v prostorách UCT, spolupráce na projektu Scola Telcz.


PhDr. Martina Indrová, bývalá ředitelka NPÚ OOP Telč

Držitelka prestižního ocenění Europa Nostra za edukační projekt NPÚ „Památky nás baví“ se výrazně zapojila do přípravy a realizace kurzů celoživotního vzdělávání a U3V v UCT.


prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., vedoucí vědecký pracovník Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Jeden z autorů myšlenky vzniku Středoevropského centra pro kulturní dědictví v UCT - projektu rekonstrukce UCT, na který MU získala prostředky.


Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, děkan Fakulty vzdělávání, umění a architektury Dunajské univerzity Krems

Zakladatel a vůdčí osobnost projektu Scola Telcz - multidisciplinární školy k problematice uchování kulturního dědictví pořádané v UCT, která UCT umožňuje vstup do mezinárodních vzdělávacích a rozvojových projektů.


Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum Telč

Partnerství v rámci Středoevropského centra v Telči bylo klíčovou podmínkou pro přidělení dotace na komplexní rekonstrukci UCT v letech 2009-11, je aktivním partnerem projektu Scola Telcz.